Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Twoja wiedza - Twój sukces - trzy edycje

Projekt „Twoja wiedza – Twój sukces” był realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy od 2004 r. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.5 schemat b) „Przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem do podjęcia pracy” Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 zostało umożliwione dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Projekt zrealizowano w trzech edycjach:
- Twoja wiedza – Twój sukces – edycja I (01.05 – 31.12.2004 r.)
- Twoja wiedza – Twój sukces „Edukacja kluczem do przyszłości” – II edycja (01.03 – 31.12.2005 r.)
- Twoja wiedza - Twój sukces „Nauka – Wiedza – Praca” – III edycja (01.04.2006 r. – 30.04.2007 r.)
Celem trzech edycji projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w wieku 15-24 lata zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się. Zrealizowane działania miały zapewnić młodzieży równy dostęp do edukacji, opieki psychologiczno-pedagogicznej, a zwłaszcza podwyższenia kwalifikacji zawodowych.
Uczestnikami projektu były osoby pochodzące z rodzin i środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, dotkniętych ubóstwem i długotrwałym bezrobociem, nieuczących się (bądź mających poważne problemy z nauką) i niepracujących. Nowością II edycji w stosunku do pierwszej było poszerzenie spektrum uczestników projektu o osoby nie będące absolwentami czy uczestnikami OHP, a wyrażające chęć udziału w kursach zawodowych. Do udziału w III edycji zaproszono także osoby niepełnosprawne, które ze względu na dysfunkcje sensoryczne, motoryczne lub intelektualne dodatkowo narażone były na marginalizację, wyłączenie społeczne i pauperyzację.
Wsparcie, które młodzież otrzymała w ramach projektu obejmowało:
- treningi psychologiczne i terapeutyczne, indywidualne porady udzielane przez specjalistów (psychologów, doradców rodzinnych), warsztaty integracyjno-aktywizujące,
- warsztaty edukacyjne,
- warsztaty z zakresu przedsiębiorczości,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- kursy obsługi komputera,
- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (licencja ECDL) – dla osób posiadających średnie wykształcenie, a zamierzających podnieść swoje kwalifikacje komputerowe,
- kursy języków obcych,
- szkolenia zawodowe (m.in. kucharz-kelner, kosmetyczka z elementami wizażu, pracownik magazynowy z obsługą komputera i kasy fiskalnej, obsługa wózków samojezdnych itd.).
Wszystkie zajęcia w ramach projektu były prowadzone przy zastosowaniu aktywnych metod dydaktycznych, z wykorzystaniem środków audiowizualnych, przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, terapeutów oraz członków kadry pedagogicznej OHP.
Rezultaty „twarde” projektu to powrót do systemu edukacji lub kontynuacja edukacji lub szkoleń, nabycie kwalifikacji zawodowych, podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej.
Rezultaty „miękkie” to głównie poprawa indywidualnej samooceny i umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwiększenie motywacji do nauki i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz aktywnego poszukiwania pracy, a także wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania.
II edycję projektu w jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP realizowano dla 500 osób. III edycję projektu realizowano w ośmiu jednostkach terenowych Lubelskiej WK OHP dla 640 osób podzielonych na 32 grupy.
Piotr Klejny
Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP