Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

SPZR - IV edycja

Od 1 kwietnia do 30 listopada 2011 r. Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizowała projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – IV edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wsparciem objęto młodzież w wieku 15-24 lata, nieaktywną zawodowo oraz bezrobotną, zagrożoną wykluczeniem społecznym, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

W projekcie wzięło udział 240 osób.
 
Cele projektu
Główny cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa starannie dobranej grupy 2 750 osób w wieku 15-24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.

Cele szczegółowe projektu:
- podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej u 20% beneficjentów,
- wyrównanie zaległości edukacyjnych zakończone promocją do następnej klasy u 39% beneficjentów,
- nabycie kwalifikacji i umiejętności umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy, w tym kwalifikacje zawodowe u 80 % beneficjentów, uzyskany certyfikat ECDL u 80% beneficjentów, nabycie umiejętność posługiwania się językiem obcym u 88% beneficjentów, nabyły umiejętność prowadzenia samochodu - prawo jazdy kat. B u 48 % beneficjentów.


Zajęcia w ramach projektu odbywały się w 10-osobowych grupach.
 
 
Uczestnicy podzieleni są na dwie kategorie: A i B.

Kategorię A stanowiła młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki. Lubelska WK OHP w ramach projektu prowadziła 8 grup kat. A (80 uczestników).

Młodzież ta otrzymała następujące wsparcie: grupowe doradztwo zawodowe, grupowe wsparcie psychologiczne, indywidualne wsparcie psychologiczne, zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy, zajęcia z edukacji seksualne, warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, podstawowy kurs komputerowy, kurs językowy, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kategoria B to młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej. Lubelska WK OHP w ramach projektu prowadziła 16 grup kat. B (160 uczestników).

Młodzież ta otrzymała następujące wsparcie: grupowe doradztwo zawodowe, grupowe wsparcie psychologiczne, indywidualne wsparcie psychologiczne, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, grupowe zajęcia z prawnikiem, indywidualne zajęcia z prawnikiem, kurs przedsiębiorczości, kurs ECDL START, kurs zawodowy, kurs językowy, kurs prawa jazdy, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, praktyki zawodowe u pracodawców.


Działania
W projekcie zrealizowano wiele różnorodnych działań.

W ramach zajęć motywujących, które miały na celu rozwój osobisty uczestników projektu wszyscy beneficjenci skorzystają z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego. Wszyscy uczestnicy kategorii B odbyli indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz indywidualne konsultacje z prawnikiem. Dla młodszych uczestników projektu przeprowadzono zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy oraz zajęcia z edukacji seksualnej. Dla wszystkich uczestników w ramach tego zadania przeprowadzono także ciekawe i rozwijające formy spędzania wolnego czasu (teatr, kino, muzeum, basen itp.), w trakcie tych zajęć grupowych opiekę nad młodzieżą sprawować będą opiekunowie grup.

W ramach modułu podwyższającego kwalifikacje uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem w postaci różnego rodzaju warsztatów, kursów i szkoleń. Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, wyrównywania zaległości szkolnych, kursy pierwszej pomocy, szkolenia zawodowe, kursy komputerowe podstawowy i ECDL START, szkolenia językowe, kursy prawa jazdy i praktyki zawodowe miały przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników projektu na rynku pracy.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymali wyżywienie podczas zajęć grupowych i mieli zapewniony dojazd na zajęcia. Młodzież została również objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym i ubezpieczeniem NNW.

W Lubelskiej WK OHP koordynatorem projektu był Tomasz Kopyciński t.kopycinski@ohp.pl tel. (81) 524-51-08/09 wew. 24

Projekt wdrażany był w 11 jednostkach organizacyjnych:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej – cztery grupy kat. B, w tym dwie grupy kat. B prowadzone w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Parczewie

CEiPM OHP w Białej Podlaskiej
ul. Sikorskiego 5, 21-500 Biała Podlaska,
tel./fax (83) 342-70-90, 343-61-70
e-mail: ceipmbialapodlaska@ohp.pl

MCK OHP w Parczewie
ul. Kościelna 30, 21-200 Parczew
tel. (83) 354-27-14
e-mail: mck.parczew@ohp.pl


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie – dwie grupy kat. B

CEiPM OHP w Lublinie
ul. Graniczna 13/3, 20-010 Lublin
tel./fax (81) 532-62-56, 534-49-40
e-mail: ceipmlublin@ohp.pl


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu – dwie grupy kat. B

CEiPM OHP w Zamościu
ul. Bazyliańska 3, 22-400 Zamość
tel./fax (84) 638-57-85, 639-00-62
e-mail: ceipmzamosc@ohp.pl


Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim – dwie grupy kat. A

OSiW OHP w Radzyniu Podlaskim
ul. Lubelska 25, 21-300 Radzyń Podlaski
tel. (83) 352-11-03, 352-17-52, 352-17-62, fax.(83) 352-10-73
e-mail: osiwradzynpodlaski@ohp.pl


Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu – dwie grupy kat. A

OSiW OHP w Zamościu
ul. Kilińskiego 86a, 22-400 Zamość
tel./fax (84) 627-18-89, 639-17-07, 639-10-49 (szkoła)
e-mail: osiwzamosc@ohp.pl


Środowiskowy Hufiec Pracy 3-12 w Chełmie – jedna grupa kat. A, jedna grupa kat. B

ŚHP w Chełmie
ul. Kolejowa 140, 22-100 Chełm
tel./fax (82) 564-33-75
e-mail: shpchelm@ohp.pl


Środowiskowy Hufiec Pracy 3-18 w Lublinie – dwie grupy kat. B

ŚHP w Lublinie
ul. Łabędzia 15, 20-335 Lublin
tel. (81) 745-73-79
e-mail: shplublin@ohp.pl


Środowiskowy Hufiec Pracy 3-3 we Włodawie – dwie grupy kat. A

ŚHP we Włodawie
ul. Kopernika 1, 22-200 Włodawa
tel. (82) 572-56-62
e-mail: shpwlodawa@ohp.pl


Środowiskowy Hufiec Pracy 3-6 w Puławach – jedna grupa kat. B

ŚHP w Puławach
ul. Niemcewicza 9, 24-100 Puławy
tel. (81) 888-97-39
e-mail: hp3-6pulawy@ohp.pl


Środowiskowy Hufiec Pracy 3-16 w Kraśniku – jedna grupa kat. B

ŚHP w Kraśniku
ul. Lubelska 94, 23-200 Kraśnik
tel./fax (81) 826-40-30
e-mail: hp3-16krasnik@ohp.pl


Hufiec Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim – dwie grupy kat. B

HP w Tomaszowie Lub.
ul. 29 Listopada 14, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664-71-86
e-mail: hp3-4tomaszowlubelski@ohp.pl


Hufiec Pracy 3-20 w Biłgoraju – jedna grupa kat. A, jedna grupa kat. B

HP w Biłgoraju
ul. Lubelska 10, 23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686-13-49
e-mail: hp3-20bilgoraj@ohp.pl


Założenia projektu są zgodne z wytycznymi Narodowej Strategii Spójności, stanowiącymi m.in. że jednym z podstawowych celów strategii rozwoju powinno być zmniejszenie liczby osób, dla których główną przeszkodą w wejściu na rynek pracy lub utrzymaniu się na nim jest brak odpowiedniego wykształcenia, jak również ograniczanie liczby osób o niedopasowanych umiejętnościach zawodowych. Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Ze względu na swoje cele wpisuje się w cel główny POKL 2007-2013 – wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz jego cele strategiczne: cel nr 2 – Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego i cel nr 4 – Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia. Cele projektu są w pełni zgodne z Planem Działania dla Priorytetu I POKL na rok 2011. Projekt ma charakter ogólnopolski i systemowy – świadczone usługi będą realizowane w jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju. Projekt jest zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Ponadto projekt wpisuje się w cele NSIS 2007-2013.

www.efs.gov.pl

Piotr Klejny

LogoPOKL2007 2013540px

 

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP