Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

SPZR - I edycja

Od 15 września 2008 r. do 28 lutego 2009 r. Lubelska Wojewódzka Komenda OHP realizowała ogólnopolski projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany był do młodzieży w wieku 16-25 lat, ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków życia i pracy, kwalifikującej się do objęcia wsparciem przez OHP.

Ochotnicze Hufce Pracy realizowały to przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej.

Cel ogólny projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się

Cele szczegółowe projektu:
- udzielenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego, pomoc młodzieży w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, stosownie do ich zainteresowań i możliwości; podwyższenie lub nabycie umiejętności obsługiwania się wybranym językiem obcym
- nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym, a także dla osób zainteresowanych w zakresie ECDL
- zdobycie doświadczenia zawodowego podczas zagranicznych praktyk zawodowych
- wyrównanie zaległości edukacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki.

W całym kraju projekt był wdrażany w 100 jednostkach organizacyjnych OHP i objął 3 tys. osób. Na terenie działania Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP projekt realizowało 12 jednostek (jedna grupa w jednej jednostce), a wsparciem objętych było 180 osób. Każda grupa liczyła 15 uczestników.

Adresaci projektu z województwa lubelskiego to osoby w wieku od 16 do 25 lat nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, pochodzące z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych i patologicznych. Trudności w uzyskaniu umiejętności i kwalifikacji gwarantujących równy start życiowy w stosunków do rówieśników spowodowane było w przypadku tej grupy różnego rodzaju ograniczeniami materialnymi i środowiskowymi. Młodzież ta nie posiadała kwalifikacji zawodowych lub posiadała kwalifikacje zawodowe, ale chciała poszerzyć ich zakres o kolejne specjalności zwiększające szansę zatrudnienia.

Uczestnicy byli podzieleni na trzy kategorie.

Kategoria A
Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 16-17 lat, spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, nie realizująca obowiązku nauki pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (uczestnikiem może być osoba, która w 2008 r. ukończy 16 r.ż. i nie ukończy 18 r.ż.).

Kategoria B
Młodzież w wieku 18-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, mająca trudności ze znalezieniem zatrudnienia z powodu braku wystarczających kwalifikacji odpowiadających potrzebom rynku pracy. Działania przewidziane w ramach projektu dla beneficjantów z tej grupy umożliwiają im podjęcie pracy w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Ze względu na poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe grupa jest podzielona na dwie podgrupy.

Podkategoria B1
Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, ale wymagające podwyższenia ich poziomu lub przekwalifikowania. W ramach szkolenia odbędą one niezbędne zagraniczne praktyki zawodowe u pracodawców.

Podkategoria B2
Osoby nie posiadające kwalifikacji, wymagające nabycia podstawowych umiejętności w drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego (kursu). W ramach szkolenia odbędą one niezbędne zagraniczne praktyki zawodowe u pracodawców.

Kategoria C
Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, która ma ukończone 16 lat i co najmniej rok edukacji w ramach OHP (uczestnikiem może być osoba, która w roku 2008 ukończy 16 lat i nie ukończy 26 lat).

Zajęcia przewidziane w projekcie

Dla wszystkich
- Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne (20 h/grupę)
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne (średnio 2 h/osobę)
- Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (30 h/grupę) – 3000 osób
- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (średnio 2 h/osobę)
- Szkolenia i kursy w zakresie ABC przedsiębiorczości (20 h/grupę)
- Podstawowy kurs komputerowy (30 h/grupę)
- Kursy języków obcych (60 h/grupę)

Dodatkowo dla grup A
- Zajęcia z lekarzem (5h/grupę)
- Wsparcie edukacyjne – zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (50 h/grupę)

Dodatkowo dla grup B
- Zajęcia z prawnikiem (5h/grupę)
- Szkolenia zawodowe (średnio 150 h/grupę)
- Profesjonalne szkolenia komputerowe ECDL (120 h/grupę) – 1/4 uczestników kategorii B
- Kursy prawa jazdy (60 h/osobę) – 1/3 uczestników kategorii B
- Zagraniczne praktyki zawodowe (6 tygodni/grupę)

Dodatkowo dla grup C
- Zajęcia z lekarzem (5h/grupę)
- Kursy prawa jazdy (60 h/osobę) – 1/3 uczestników kategorii C
- Wsparcie edukacyjne – zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (50 h/grupę)
 
Kontakty
Wojewódzkim koordynatorem projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” był dyrektor operacyjny Lubelskiej WK OHP Tomasz Kopyciński.

Kontakt do Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej – tel. (81) 524-51-08/09 wew. 21.
Lubelska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Wojciechowska 7
20-704 Lublin
e-mail: lubelska@ohp.pl

Jednostki, w których realizowany jest projekt, koordynatorzy lokalni i opiekunowie grup

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lublinie
koordynator lokalny: Ireneusz Lipski, e-mail: i.lipski@ohp.pl
ul. Graniczna 13/3
20-010 Lublin
tel./fax (81) 532-62-56, 534-49-40

    Grupa A
    opiekun Anna Iwanicka
    Hufiec Pracy w Świdniku
    ul. Hotelowa 6, 21-040 Świdnik
    tel. (81) 751-66-37

    Grupa B1 (szkolenia kucharz, fryzjer)
    opiekun Edyta Niedziółka
    Środowiskowy Hufiec Pracy w  Puławach
    ul. Niemcewicza 9, 24-100 Puławy
    tel./fax (81) 888-97-39

    Grupa B2 (szkolenia spawacz, kosmetyczka z wizażem)
    opiekun Kamila Kamińska
    Środowiskowy Hufiec Pracy w Lublinie
    ul. Łabędzia 15, 20-335 Lublin
    tel. (81) 745-73-79

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej
koordynator lokalny: Agnieszka Brodacka-Ochnio,
e-mail: a.brodacka-ochnio@ohp.pl , tel. (83) 342-70-95
ul. Sikorskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
tel./fax do Centrum (83) 342-70-90, 343-61-70

    Grupa A
    opiekun Ewa Lisowska
    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej
    ul. Sikorskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
    tel./fax do Centrum (83) 342-70-90, 343-61-70
 
    Grupa C
    opiekun Mariusz Fejtko
    Hufiec Pracy w Łukowie
    ul. Żelechowska 21, 21-400 Łuków
    tel. (25) 798-13-73

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Chełmie
koordynator lokalny Joanna Bielecka, e-mail: j.bielecka@ohp.pl
ul. Lwowska 51, 22-100 Chełm
tel./fax (82) 565-56-46, 565-92-99

    Grupa B1 (szkolenia spawacz, wizażystka)
    opiekun Lilla Głaz
    Środowiskowy Hufiec Pracy w Chełmie
    ul. Kolejowa 140, 22-100 Chełm
    tel./fax (82) 564-33-75

    Grupa C
    opiekun Włodzimierz Trendak
    Środowiskowy Hufiec Pracy we Włodawie
    ul. Kopernika 1, 22-200 Włodawa
    tel./fax (82) 572-56-62

Centrum Edukacji i Pracy w Zamościu
koordynator lokalny Michał Misiarz, e-mail: m.misiarz@ohp.pl
ul. Bazyliańska 3, 22-400 Zamość
tel./fax (84) 638-57-85, 639-00-62

    Grupa A
    opiekun Andrzej Parasiewicz
    Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zamościu
    ul. Kilińskiego 86a, 22-400 Zamość
    tel./fax (84) 627-18-89

    Grupa C
    opiekun Teresa Puźniak
    Hufiec Pracy w Biłgoraju
    ul. Lubelska 10, 23-400 Biłgoraj
    tel. (84) 686-13-49

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim
koordynator lokalny Sławomir Kalicki, e-mail: s.kalicki@ohp.pl
ul. Lubelska 25, 21-300 Radzyń Podlaski
tel./fax (83) 352-11-03, 352-10-73

    Grupa B2 (szkolenie obsługa sieci informatycznych)  
    opiekun Joanna Niewęgłowska
    Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim
    ul. Lubelska 25, 21-300 Radzyń Podlaski
    tel./fax (83) 352-11-03, 352-10-73

Hufiec Pracy w Tomaszowie Lubelskim
koordynator lokalny Regina Kęczkowska, e-mail: r.keczkowska@ohp.pl
ul. 29 Listopada 19, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664-71-86

    Grupa B1 (szkolenie kelner-barman)
    opiekun Wacław Putkowski
    Hufiec Pracy w Tomaszowie Lubelskim
    ul. 29 Listopada 19, 22-600 Tomaszów Lubelski
    tel./fax (84) 664-71-86

Środowiskowy Hufiec Pracy w Kraśniku
koordynator lokalny Anna Chrzanowska, e-mail: a.chrzanowska@ohp.pl
ul. Lubelska 94, 23-210 Kraśnik
tel./fax (81) 826-40-30

    Grupa B2 (szkolenie projektant stron internetowych)
    opiekun Zofia Komar
    Środowiskowy Hufiec Pracy w Kraśniku
    ul. Lubelska 94, 23-210 Kraśnik
    tel./fax (81) 826-40-30

Udział młodzieży w projekcie „Szkolenie – Praktyka – zatrudnienie – Rozwój” był całkowicie nieodpłatny. Wszyscy uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nieodpłatnie dla uczestników zapewniono także wyżywienie podczas zajęć oraz dofinansowane do kosztów poniesionych za zakup biletów komunikacji publicznej.
 
Ogólna wartość projektu to ponad 22 mln zł, z czego na wsparcie uczestników w województwie lubelskim przeznaczono 1 mln 65 tys. zł (środki EFS razem ze środkami z budżetu państwa).
 
www.efs.gov.pl  

Piotr Klejny

poklinfo

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP