Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Nowe perspektywy

Od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 r. Lubelska Wojewódzka Komenda OHP realizowała projekt „Nowe Perspektywy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie adresowane było do młodzieży w wieku 15–17 lat (grupa A) mającej problemy w szkole, zagrożonej wypadnięciem z systemu oświaty lub nierealizującej obowiązku nauki, a także w wieku 18–24 lata (grupa B) nieuczącej się, niepracującej, potrzebującej wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej. W jednostkach podległych Lubelskiej WK OHP w projekcie wzięło udział 140 osób podzielonych na 14 grup (każda grupa liczy 10 uczestników).

Cele projektu
Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa grupy 1500 osób w wieku 15-24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.

Cele szczegółowe projektu to:
- podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej przez 20% beneficjentów kategorii B,
- wyrównanie zaległości edukacyjnych zakończone promocją do następnej klasy w przypadku 80 % beneficjentów kategorii A,
- nabycie zawodowych kwalifikacji i umiejętności umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 90% beneficjentów kategorii B i zyskanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy u 80% beneficjentów kategorii B,
- nabycie podstawowych kwalifikacji i umiejętności umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy, w tym podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi u 75% beneficjentów kategorii B, nabycie umiejętność prowadzenia samochodu w kategorii B w przypadku 37,50% beneficjentów kategorii B oraz nabycie umiejętność posługiwania się językiem obcym i ukończenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy przez 85% wszystkich uczestników projektu.

Zajęcia prowadzone były w 14 dziesięcioosobowych grupach.

Uczestnicy podzieleni byli na dwie kategorie: A i B.

Kategoria A: młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15 - 17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki.

Kategoria B: młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej, w tym absolwenci OHP.

Działania
W ramach zajęć motywacyjnych wszyscy uczestnicy projekty skorzystali z grupowych zajęć z doradcą zawodowym, grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego. Dodatkowo dla osób z grupy B przeprowadzono indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym.

W module szkoleniowym dla uczestników projektu zaklasyfikowanych w kategorii A odbywały się warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych i warsztaty informatyczne. Osoby w kategorii B wzięły udział w kursach zawodowych i z zakresu przedsiębiorczości. Część uczestników mogła poszerzyć swoją wiedzę o komputerach i prowadzeniu samochodu, starając się o certyfikat ECDL START lub kurs równoważny i prawo jazdy kategorii B.

Wszyscy beneficjenci projektu wzięli udział w kursach językowych, których efektem miało być osiągnięcie znajomości języka na poziomie co najmniej podstawowym (A1) i w zgodzie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Ważnym elementem projektu były także praktyki zawodowe skierowane dla osób powyżej 18 roku życia, na czas których uczestnicy otrzymali stypendium.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymali wyżywienie podczas zajęć grupowych, a także refundację kosztów dojazdu na zajęcia. Na czas trwania projektu młodzież objęta była również wsparciem opiekuńczo-wychowawczym i ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Grupy projektowe prowadzone były w następujących jednostkach:
- CEiPM w Białej Podlaskiej, ul. Sikorskiego 5, tel. (83) 343-61-70 – dwie grupy B
- OSiW w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 25, tel. (83) 352-10-73 - dwie grupy A i jedna grupa B
- CEiPM w Zamościu, ul. Bazyliańska 3, tel. (84) 638-57-85 – dwie grupy B
- OSiW w Zamościu, ul. Kilińskiego 86a, tel. (84) 639-17-07 – grupa A
- HP w Tomaszowie Lubelskim, ul. 29 Listopada 14, tel. (84) 664-71-86 – dwie grupy B
- CEiPM w Chełmie, ul. Lwowska 51, tel. (82) 565-56-46 – grupa A
- ŚHP w Lublinie, ul. Łabędzia 15, tel. (81) 745-73-79 – grupa B
- HP w Świdniku, ul Hotelowa 6, tel. (81) 751-66-37 – grupa A
- ŚHP we Włodawie, ul. Kopernika 1, tel. (82) 572-56-62 - grupa A
 
Projekt w pełni wpisywał się w całokształt zadań ustawowych OHP, do których należy m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz podejmowanie działań na rzecz jej kształcenia i wychowania. Założenia projektu były zgodne z wytycznymi Narodowej Strategii Spójności,  stanowiącymi m.in., iż jednym z podstawowych celów strategii rozwoju powinno być zmniejszenie liczby osób, dla których główną przeszkodą w wejściu na rynek pracy lub utrzymaniu się na nim jest brak odpowiedniego wykształcenia oraz ograniczanie liczby osób o niedopasowanych umiejętnościach zawodowych. NSS podkreśla także, że istotnym elementem zwiększenia liczby osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe jest także zapewnienie edukacji na poziomie średnim i wyższym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów pochodzących z obszarów wiejskich, środowisk miejskich dotkniętych ubóstwem, rodzin dotkniętych dysfunkcjami społecznymi i wychowawczymi oraz osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia Celu szczegółowego nr 2 Priorytetu I POKL – Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy. Ponadto w dalszej perspektywie działania projektu przyczynią się również do osiągnięcia celów strategicznych PO KL nr 1 - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo i nr 2 - Zmniejszenie obszarów wykluczania społecznego jak również celu nr 4 – Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia. Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Cele projektu są  zgodne z Planem Działania dla Priorytetu I POKL na rok 2012. Projekt jest zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Projekt jest zgodny z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013, a także z Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013.

www.efs.gov.pl

Piotr Klejny

LogoPOKL2007 2013540px

 

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP