Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Nasza przyszłość 3

Od 1 kwietnia do 31 października 2011 r. Ochotnicze Hufce Pracy realizowały projekt systemowy „Nasza przyszłość 3”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w całym kraju wsparciem zostało objętych 600 osób w wieku od 15 do 18 roku życia (nieukończone 18 lat w chwili przystąpienia do projektu), w tym w jednostkach Lubelskiej WK OHP – 40 osób. Pozostałe warunki, które musieli spełniać beneficjenci to: nadzór kuratora nad nieletnim bądź jego rodziną lub korzystanie z opieki pomocy społecznej przynajmniej z jednego z następujących powodów: ubóstwo, bezrobocie w rodzinie, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania; nieuczęszczanie do szkoły; problemy z nauką, duże deficyty edukacyjne, zagrożenie drugorocznością lub przerwaniem edukacji. Uczestnicy byli podzieli na 10-osobowe grupy (w każdej grupie jest 6 chłopców i 4 dziewczyny).


KONTAKTY
W Lubelskiej WK OHP 10-osobowe grupy projektowe prowadzone były w następujących jednostkach:

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim
ul. Lubelska 25, 21-300 Radzyń Podlaski
tel. (83) 352-11-03, 352-17-52
e-mail: osiwradzynpodlaski@ohp.pl
Wychowawca – opiekun grupy NP3: Sławomir Kalicki s.kalicki@ohp.pl

Środowiskowy Hufiec Pracy 3-3 we Włodawie
ul. Kopernika 1, 22-200 Włodawa
tel. (82) 572-56-62
e-mail: shpwlodawa@ohp.pl
 Wychowawca – opiekun grupy NP3: Wojciech Szalewicz w.szalewicz@ohp.pl
 
Środowiskowy Hufiec Pracy 3-18 w Lublinie
ul. Łabędzia 15, 20-335 Lublin
tel. (81) 745-73-79
e-mail: shplublin@ohp.pl
Wychowawca – opiekun grupy NP3: Agnieszka Mura a.mura@ohp.pl

Hufiec Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim
ul. 29 Listopada 14, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664-71-86
e-mail: hp3-4tomaszowlubelski@ohp.pl
Wychowawca – opiekun grupy NP3: Anna Ryś a.rys@ohp.pl

Koordynatorem projektu „Nasza przyszłość 3” w Lubelskiej WK OHP był Piotr Klejny p.klejny@ohp.pl tel. (81) 524-50-08/09 wew. 21.
 
 
CELE PROJEKTU
Głównym celem projektu było wyrównanie w ciągu 6 miesięcy szans edukacyjnych i rozwojowych u min. 85% uczestników projektu, tj. osób w wieku 15-17 lat wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego.

Cele szczegółowe projektu to:
- wyrównanie zaległości edukacyjnych min. 75% beneficjentów ostatecznych potwierdzone promocją do następnej klasy,
- wzrost poziomu kompetencji społecznych u min. 90% beneficjentów ostatecznych,
- zidentyfikowanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych min. 90% beneficjentów ostatecznych w celu przygotowania ich do podejmowania właściwych decyzji związanych z wyborem szkoły i zawodu,
- aktywizacja min. 90% beneficjentów ostatecznych w obszarze konstruktywnego spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań.
 
 
DZIAŁANIA
W projekcie zaplanowano wiele różnorodnych działań, mających na celu m.in. wyrównanie zaległości w nauce, poszerzenie umiejętności i zainteresowań, podniesienie poczucia własnej wartości, nauczenie pożytecznego spędzania czasu wolnego.

W ramach modułu edukacyjnego – od kwietnia do sierpnia – odbyły się, prowadzone przez psychologów, warsztaty motywacyjno-aktywizujące, grupowe zajęcia, których celem było przełamanie bariery bierności beneficjentów, zwiększenie ich motywacji do aktywnego uczestnictwa w projekcie oraz wiary we własne możliwości. Zostały przeprowadzone także zajęcia wyrównawcze i dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów poprawkowych. Każdy z młodych ludzi otrzymał nieodpłatnie „wyprawkę edukacyjną”, tj. np. podręczniki oraz przybory szkolne (m.in. zeszyty, długopisy, ołówki i in.).

Z kolei w module socjoterapeutycznym, trwającym od kwietnia do końca czerwca, odbyły się warsztaty typu korekcyjnego, które miały pomóc w odreagowaniu napięć emocjonalnych po doznanych urazach i nauczyć nowych umiejętności psychospołecznych. Beneficjenci otrzymali także indywidualne wsparcie psychologiczne i specjalistyczną pomoc w zakresie rozwiązywania zdiagnozowanych problemów związanych m.in. z trudnościami emocjonalnymi, konfliktami z rodzicami bądź rówieśnikami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną i motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Efektem konsultacji było opracowanie – na podstawie przeprowadzonych rozmów – diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczestnika, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyczyny wykazywanych przez niego zaburzeń zachowania. Podczas pierwszych indywidualnych spotkań z psychologiem uczestnicy wypełniali Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, który pozwolił zbadać ich poziom kompetencji społecznych na początku realizacji projektu. Kwestionariusz był wypełniony przez uczestników po raz drugi podczas spotkania podsumowującego, kończącego realizację zajęć przewidzianych w projekcie. Następnie psychologowie porównali zmiany w poziomie kompetencji społecznych uczestników projektu. Na tej podstawie został zmierzony wskaźnik dotyczący wzrostu poziomu kompetencji społecznych beneficjentów ostatecznych projektu.

W module aktywizująco-doradczym zaplanowano zajęcia dotyczące planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, których celem była pomoc w wytyczaniu kierunku dalszych działań w kontekście rozwoju uczestników oraz przygotowanie ich do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy; zajęcia w formie warsztatów preorientacji zawodowej, podczas których beneficjenci mieli możliwość poznania własnych atrybutów i możliwości, perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy jako kluczowych czynników ułatwiających start zawodowy młodych ludzi. Zostały także zorganizowane zajęcia promujące godzenie życia rodzinnego z zawodowym, które miały pomóc przełamać stereotypy dotyczące płci, jak również promować rozwiązania partnerskie.

Ostatni z modułów to rekreacyjno-edukacyjny, podczas którego zorganizowano – na podstawie rozpoznanych podczas rekrutacji zainteresowań beneficjentów – koła zainteresowań, m.in. językowe, ITC, matematyczno-przyrodnicze, sportowe, taneczne, plastyczne, turystyczne. Ich działalność pomogła pokonać trudności, zaspokoić potrzeby młodzieży czy też ukształtować jej postawy i zachowania. Koła zainteresowań dot. rozwoju kompetencji kluczowych prowadzili specjaliści (np. nauczyciele) nauki języków obcych, informatyki, nauk przyrodniczo-matematycznych itp., natomiast koła rekreacyjne – instruktorzy. Każdy z beneficjentów projektu otrzymał nieodpłatnie wszelkie materiały umożliwiające udział w odpowiednim kole, np., książki, materiały plastyczne czy stroje sportowe.

Każda grupa miała swojego opiekuna-wychowawcę, do którego zadań należała m.in. pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów, konsultacje z rodzicami uczestników, monitorowanie frekwencji na zajęciach, prowadzenie doraźnych kontroli na zajęciach, monitorowanie postępów uczestników zajęć, motywowanie młodzieży do aktywnego udziału w projekcie.

W lipcu 2011 r. wszyscy beneficjenci projektu wzięli udział w Letniej Akademii Rozwoju. W jej ramach odbyło się 20 obozów edukacyjnych, podczas których kontynuowano pracę nad poprawą funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego beneficjentów, a jednocześnie był to odpoczynek dla młodych ludzi. Program Letniej Akademii Rozwoju obejmował: warsztaty integracyjne, rozwoju osobistego i technik relaksacyjnych; zajęcia socjoterapeutyczne, rekreacyjno-edukacyjne i na temat zachowań ryzykownych; kurs pierwszej pomocy.

We wrześniu 2011 r. odbyły się spotkania, w czasie których beneficjenci podsumowali swój udział w projekcie, wymienili się doświadczeniami oraz ocenili efekty projektu w odniesieniu do własnej osoby.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymali wyżywienie podczas zajęć grupowych i mieli zapewniony dojazd na zajęcia.

Założenia projektu są zgodne z wytycznymi Narodowej Strategii Spójności, stanowiącymi m.in. że jednym z podstawowych celów strategii rozwoju powinno być zmniejszenie liczby osób, dla których główną przeszkodą w wejściu na rynek pracy lub utrzymaniu się na nim jest brak odpowiedniego wykształcenia, jak również ograniczanie liczby osób o niedopasowanych umiejętnościach zawodowych. Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Ze względu na swoje cele wpisuje się w cel główny POKL 2007-2013 – wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz jego cele strategiczne: cel nr 2 – Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego i cel nr 4 – Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia. Cele projektu są w pełni zgodne z Planem Działania dla Priorytetu I POKL na rok 2011. Projekt ma charakter ogólnopolski i systemowy – świadczone usługi będą realizowane w jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju. Projekt jest zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Ponadto projekt wpisuje się w cele NSIS 2007-2013.
 
www.efs.gov.pl

Piotr Klejny

LogoPOKL2007 2013540px

 

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP