Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Nasza przyszłość 2

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP od 1 kwietnia do 30 września 2010 r. wdrażała projekt systemowy „Nasza przyszłość 2” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.3. Ochotnicze Hufce Pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Nasza przyszłość 2” to projekt ogólnopolski, obejmujący łącznie 540 osób w wieku 15-17 lat z terenu całej Polski. Na obszarze działania Lubelskiej WK OHP zadaniami projektowymi objęto 20 osób w wieku 15-17 lat. Były one podzielone na dwie 10-osobowe grupy – jedna grupa w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim, druga grupa w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie.

Uczestnikami projektu to osoby wychowujące się w rodzinach znajdujących się pod nadzorem kuratora rodzinnego (z orzeczenie sądu rodzinnego o nadzorze kuratorskim nad rodziną z powodu jej niewydolności wychowawczej), dorastające w rodzinach dysfunkcjonalnych, problemowych, ubogich, niepełnych, co negatywnie wpływa na ich rozwój i powoduje wiele problemów utrudniających prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, wykazujące negatywizm szkolny (w tym problemy z nauką, wchodzenie w konflikty z nauczycielami lub innymi uczniami, wagary itp.). Warunkiem udziału w projekcie był także brak przynależności do OHP w chwili przystąpienia.

Głównym celem projektu było niwelowanie zaniedbań edukacyjnych, ułatwienie dostępu do usług rynku pracy oraz wzrost kompetencji społecznych uczestników projektu – osób w wieku 15-17 lat wychowujących się w rodzinach dysfunkcjonalnych – poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego.

Dla młodzieży zorganizowano następujące zajęcia:
1. Moduł edukacyjny: warsztaty motywacyjno-aktywizujące (5 godzin na grupę), zajęcia wyrównawcze z dwóch wybranych przedmiotów szkolnych (po 10 godzin w grupie 2-osobowej, 20 godzin na osobę), kurs komputerowy (20 godzin na grupę). Realizacja tych zadań pozwoliła wyrównać braki edukacyjne uczestników projektu oraz posłuży zwiększeniu ich zaangażowania w naukę i motywacji do dalszego kształcenia się. Założeniem modułu jest ponadto dostarczenie uczestnikom nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ITC.

2. Moduł socjoterapeutyczny: grupowe zajęcia z socjoterapeutą (10 godzin na grupę), indywidualne konsultacje z psychologiem (2 godziny na osobę). Realizacja tego modułu dostarczyła uczestnikom projektu doświadczeń korekcyjnych oraz umożliwi im nabycie nowych umiejętności społecznych. Ponadto dzięki indywidualnym spotkaniom z psychologiem beneficjenci uzyskali wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów.

3. Moduł zawodowy: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (2 godziny na osobę), grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (12 godzin na grupę). Realizacja tego modułu pomogła uczestnikom projektu w określeniu ich indywidualnych predyspozycji i zdolności w kontekście właściwego wyboru kariery zawodowej. Jego celem było również przygotowanie młodzieży do wejścia i aktywnego funkcjonowania w obszarze rynku pracy.

4. Moduł rekreacyjno-edukacyjny: udział w dwóch kołach zainteresowań (po 12 godzin zajęć w ramach jednego koła na osobę / średnio 24 godziny zajęć w obu kołach na osobę). Organizacja kół zainteresowań posłużyła rozbudzaniu oraz rozwijaniu indywidualnych, twórczych uzdolnień i zamiłowań w różnych dziedzinach.

5. Specjalistyczna indywidualna opieka profilaktyczno-terapeutyczna: indywidualne konsultacje z psychologiem (10 godzin na grupę – średnio 1 godzina na osobę), indywidualne konsultacje z terapeutą uzależnień (10 godzin na grupę – średnio 1 godzina na osobę), indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. interwencji kryzysowej (10 godzin na grupę – średnio 1 godzina na osobę), indywidualne konsultacje z prawnikiem (10 godzin na grupę – średnio 1 godzina na osobę). Dzięki realizacji tych zadań każdy z uczestników otrzymał szansę skorzystania z indywidualnych konsultacji z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami: psychologiem, terapeutą uzależnień, specjalistą ds. interwencji kryzysowej i prawnikiem. W spotkaniach – wraz z uczestnikami projektu – mogli uczestniczyć ich rodzice.

6. Opieka wychowawcza – każdą grupę prowadził jeden wychowawca, którego zadaniem była pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów, motywowanie do aktywnego udziału w projekcie, utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczestników projektu. W ramach tego zadania wychowawcy prowadzili dyżury, podczas których z konsultacji/wsparcia mogli skorzystać uczestnicy projektu oraz ich rodzice.

7. Wyjazd na 10-dniowy obóz socjoterapeutyczny – podczas obozów kontynuowano pracę nad poprawą funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego uczestników projektu, a ponadto utrwalano dotychczas osiągnięte efekty wychowawcze.
 
W czasie obozu młodzież uczestniczyła w:
- warsztatach integracyjnych (2 godziny na grupę),
- zajęciach socjoterapeutycznych (14 godzin na grupę, w tym 2 godziny zajęć w podziale na grupy według płci),
- warsztatach rozwoju osobistego (10 godzin na grupę),
- warsztatach technik relaksacyjnych (10 godzin na grupę),
- zajęciach „Zachowania ryzykowne” (10 godzin na grupę),
- kursie pierwszej pomocy przedmedycznej (6 godzin na grupę),
- zajęciach rekreacyjnych (10 godzin na grupę).
Zajęcia na obozie zorganizowano w wymiarze 60 godzin na osobę.

8. 2-dniowe spotkania superwizyjne po obozie połączone z ewaluacją projektu – podczas dwudniowych wyjazdowych spotkań uczestnicy projektu brali udział w zajęciach podsumowujących ich udział w projekcie, wymienili się doświadczeniami oraz ocenili efekty projektu w odniesieniu do własnej osoby. Ocena projektu przez uczestników połączona była z zajęciami socjoterapeutycznymi zamykającymi program przewidziany do realizacji w ramach projektu. Zajęcia na spotkaniu superwizyjnym obejmowały 10 godzin na grupę.

Każdy uczestnik projektu otrzymał wsparcie w wymiarze średnio 175 godzin na osobę.

Wszyscy uczestnicy projektu byli objęci dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci poczęstunku podczas zajęć grupowych oraz dofinansowania dojazdów na wszystkie zajęcia. Na czas realizacji projektu młodzież była ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Rezultaty twarde projektu zostały określone następująco:
- wyrównanie zaległości edukacyjnych, otrzymanie promocji do następnej klasy przez określoną liczbę uczestników,
- objęcie indywidualnym badaniem zainteresowań określonej liczby uczestników,
- objęcie indywidualnym badaniem predyspozycji zawodowych określonej liczby uczestników,
- opracowanie indywidualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla określonej liczby uczestników.

Rezultaty miękkie:
- nabycie lub podniesienie poziomu kompetencji społecznych uczestników,
- skorygowanie zachowań zaburzonych, w tym przede wszystkim zredukowanie poziomu agresji uczestników,
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zidentyfikowanych obszarach deficytowych uczestników,
- podniesienie poziomu aspiracji osobistych uczestników,
- kształtowanie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej uczestników,
- zwiększenie motywacji do podejmowania konstruktywnych działań, w tym przede wszystkim kontynuowania edukacji i podwyższania umiejętności uczestników,
- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej ułatwiających wejście i funkcjonowanie uczestników na rynku pracy,
- nabycie przez uczestników umiejętności odreagowywania napięć emocjonalnych i radzenia sobie ze stresem,
- poprawa poziomu funkcjonowania uczestników w społeczeństwie.
 
 
Jednostki prowadzące grupy projektu „Nasza przyszłość 2”- dane do kontaktu

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim
ul. Lubelska 25
tel. (83) 352-10-73
wychowawca – opiekun grupy: Sławomir Kalicki

Środowiskowy Hufiec Pracy w Lublinie
ul. Łabędzia 15
tel. (81) 745-73-79
wychowawca – opiekun grupy: Agnieszka Mura

Koordynator projektu w Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP: Piotr Klejny
tel. (81) 524-51-08/09 wew. 21
 
www.efs.gov.pl

Piotr Klejny

LogoPOKL2007 2013540px

 

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP