Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2

Od 1 lipca 2012 r. do 31 maja 2013 r. Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizowała projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczestnicy OHP w wieku 15-25 lat otrzymali profesjonalne wsparcie ukierunkowane na zdobycie kwalifikacji zawodowych i nabycie umiejętności planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Na terenie województwa lubelskiego ze wsparcia skorzystało 45 młodych ludzi.

Zajęcia realizowane były „równolegle” do zajęć szkolnych i miały służyć podniesieniu poziomu wiedzy, zwiększeniu motywacji do nauki, uzyskaniu nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz poszerzeniu możliwości usamodzielnienia się uczestników w przyszłości.

Cele projektu
Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 600 osób w całej Polsce w wieku 15 - 25 lat oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności.

Cele szczegółowe projektu:
- nabycie bądź podwyższenie zawodowych kwalifikacji i umiejętności, umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy u co najmniej 90% młodych ludzi biorących udział w projekcie,
- uzyskanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy w przypadku 90% uczestników,
- nabycie bądź podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem obcym u 90% beneficjentów.

Zajęcia prowadzone były w trzech 15-osobowych grupach prowadzonych w trzech jednostkach podległych Lubelskiej WK OHP:
OSiW w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 25, tel. (83) 352-10-73
HP w Tomaszowie Lubelskim, ul. 29 Listopada 14, tel. (84) 664-71-86
ŚHP w Lublinie, ul. Łabędzia 15, tel. (81) 745-73-79
 
W OSiW w Radzyniu Podlaskim dla 15 uczestników zrealizowano szkolenie zawodowe kucharz małej gastronomii, w ŚHP w Lublinie - dla 15 uczestników szkolenie zawodowe fryzjer, natomiast w HP w Tomaszowie Lubelskim - dla 8 uczestników szkolenie zawodowe fryzjer i dla 7 uczestników szkolenie zawodowe kucharz małej gastronomii.

Działania
Dla uczestników zorganizowano i przeprowadzono specjalistyczne szkolenia zawodowe, dwutygodniowe praktyki zawodowe, za które młodzież otrzymała stypendium, kursy językowe, warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz preorientacji zawodowej. Podsumowaniem Akademii były sprawdziany umiejętności zawodowych na poziomie lokalnym i centralnym. Uczestnicy mieli zapewnione wsparcie opiekuńczo-wychowawcze i ubezpieczenie.

W ramach modułu aktywizująco-doradczego wszyscy uczestnicy projektu przeszli cykl warsztatów i rozmów indywidualnych prowadzonych przez doradców zawodowych dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz preorientacji zawodowej.

W celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem w postaci szkoleń specjalistycznych (dla kucharzy - kelner-barman oraz cukiernik, natomiast dla fryzjerek - stylista-wizażysta oraz kosmetologia i kurs stylizacji paznokci) oraz praktyk zawodowych. Każdy z beneficjentów miał do wyboru naukę jednego z języków UE, w którym kształcił się dotychczas. Umiejętności zawodowe uczestników zostały zweryfikowane podczas sprawdzianów na poziomie lokalnym i centralnym.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymali wyżywienie podczas zajęć grupowych, a część miała refundowane koszty dojazdu. Młodzież została również objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym i ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania projektu.

Projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” w pełni wpisuje się w całokształt zadań ustawowych OHP, do których należy m. in. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, oraz podejmowanie działań na rzecz jej kształcenia i wychowania. Założenia projektu są zgodne z wytycznymi NSS, stanowiącymi m. in., iż jednym z podstawowych celów strategii rozwoju powinno być zmniejszenie liczby osób, dla których główną przeszkodą w wejściu na rynek pracy lub utrzymaniu się na nim jest brak odpowiedniego wykształcenia oraz ograniczanie liczby osób o niedopasowanych umiejętnościach zawodowych. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia Celu szczegółowego nr 2 Priorytetu I POKL – Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy. Ponadto, w dalszej perspektywie, działania projektu przyczynią się również do osiągnięcia celów strategicznych PO KL nr 1 – Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo i nr 2 – Zmniejszenie obszarów wykluczania społecznego, jak również celu nr 4 – Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia. Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Cele projektu są zgodne z Planem Działania dla Priorytetu I POKL na rok 2012. Projekt jest zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju, a także z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013 oraz Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2007-2013.

www.efs.gov.pl

Piotr Klejny

LogoPOKL2007 2013540px

 

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP