Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP od 16 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. realizuje dwa projekty w ramach Gwarancji dla młodzieży: „Pomysł na siebie - YEI” i „Równi na rynku pracy - YEI”.

Gwarancje dla młodzieży są propozycją Komisji Europejskiej przedstawioną w 2012 r. w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package).

Uczestnikami projektów realizowanych przez OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży są osoby młode w wieku 15-24 lata bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET, z języka ang. not in employment, education or training) i spełniają ustawowe warunki objęcia wsparciem przez OHP – w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W myśl tej zasady wsparciem w ramach projektów obejmowane są osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osoby wywodzące się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Zakłada się, że będą to przede wszystkim osoby niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy (status osoby bezrobotnej nie wpływa na zakwalifikowanie do udziału w projekcie).

Projekt „Pomysł na siebie”
Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończącej naukę – osoby zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 31.12.2015 r.

Ogólny budżet projektu: 19 147 500 PLN

Cel projektu: objęcie młodych osób z grupy NEET (bądź osób szczególnie zagrożonych znalezieniem się w tej grupie) wsparciem prowadzącym do podjęcia bądź kontynuowania nauki lub szkolenia, bądź nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz nabycia elementarnych kompetencji społecznych.

Adresatami projektu są młodzi ludzie w wieku 15-17 lat, zaniedbujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożeni wykluczeniem społecznym, którzy mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się.

Uczestnicy projektu podzieleni będą na dwie grupy: A i B.

Grupa A
Grupa A – młodzież w wieku 15-16 lat – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy powinien być powrót do nauki bądź szkolenia, bądź poprawa wyników w nauczaniu, uzyskanie promocji do następnej klasy, a także ukończenie kształcenia na poziomie gimnazjum.

Działania wobec grup A mają charakter wspomagający i profilaktyczny, aby dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy ukończyli kształcenie na poziomie gimnazjalnym. Do tych grup będą przyjmowane osoby, które ze względów społecznych, czy edukacyjnych są najbardziej zagrożone znalezieniem się w grupie NEET.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie w grupie A uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić jednocześnie następujące kryteria:
• ukończyć 15 r.ż. i jednocześnie nie ukończyć 17 r.ż.,
• być osobą bierną zawodowo,
• nie posiadać w ogóle lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,
• posiadać słabe wyniki w nauce i wykazywać dużą absencję na zajęciach szkolnych (osoba wykazująca słabe wyniki w nauce to taka, która uzyskała średnią z ocen w ubiegłym roku szkolnym 2,9 i niższą, natomiast osoba wykazująca dużą absencję na zajęciach szkolnych to taka, której nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymywały się na poziomie 20% i wyżej).

Formy wsparcia dla grup A:
• poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i  grupowej),
• wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
• szkolenia – warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe,
• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, materiałów edukacyjnych.

Grupa B
Grupa B – młodzież w wieku 16-17 lat – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych; wsparcie przeznaczone dla młodzieży, która ukończyła gimnazjum, lecz nie podjęła dalszej nauki.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie w grupie B uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić jednocześnie następujące kryteria:
• ukończyć 16 r.ż. i jednocześnie nie ukończyć 18 r.ż.,
• być osobą bierną zawodowo,
• nie posiadać w ogóle lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,
• nie uczestniczyć w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
• mieć ukończone gimnazjum,
• mieć opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 857).

Formy wsparcia dla grup B:
• poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i  grupowej),
• wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
• szkolenia – kursy przedsiębiorczości, kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym,
• kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (wraz ze stypendium dla uczestników kursów),
• nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i inne),
• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, niezbędnych badań lekarskich, materiałów edukacyjnych.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu miały osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:
• zamieszkujące powiaty, w których średni udział osób bezrobotnych do 25 r.ż. w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych przekracza średnią dla województwa (dane wg stanu na koniec 2013 r.),
• zamieszkujące tereny wiejskie (zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA kod 3),
• posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Przyjęto zasadę, iż 52% uczestników projektu „Pomysł na siebie” stanowić będą mężczyźni, a 48% kobiety

Ogólna liczba uczestników projektu wynosi 1500 osób (150 grup), z czego w jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP 70 osób (7 grup). Grupy uczestników są 10-cio osobowe.

Na terenie działania Lubelskiej WK OHP do projektu przyjęto 70 osób.

Grupy prowadzone są w następujących jednostkach:

Grupy A
Hufiec Pracy w Świdniku tel. 81 751-66-37, Mirosław Jakima
Hufiec Pracy w Chełmie tel. 82 564-33-75, Ireneusz Bielecki
Środowiskowym Hufiec Pracy we Włodawie tel. 82 572-56-62, Włodzimierz Trendak

Grupy B
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie tel. 81 745 73 79, Agnieszka Mura
Hufiec Pracy w Łukowie tel. 25 798-13-73, 665-893-328, Jolanta Cieślak
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim tel. 83 352-11-03, Sławomir Kalicki
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu tel. 84 639-17-07, Andrzej Dobek


Projekt „Równi na rynku pracy”
Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 18-24 lata pozostającej poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (NEET) – w tym osoby wymagające szczególnego wsparcia tj. oddalone od rynku pracy, ze środowisk defaworyzowanych, z obszarów wiejskich, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak wystarczającego doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i zapewniających odpowiedni start w życiu; osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 31.12.2015 r.

Ogólny budżet projektu: 97 274 400 PLN

Cel projektu: objęcie młodych osób z grupy NEET wsparciem prowadzącym do zatrudnienia, realizowanym w niezbędnym stopniu we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i pracodawcami, obejmującym działania umożliwiające w miarę potrzeb nabycie lub podwyższenie umiejętności/kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy prowadzącymi do aktywizacji zawodowej i społecznej.

Do projektu przyjęto:
- osoby posiadające wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie,
- absolwenci szkół bez względu na stopień uzyskanego wykształcenia, a więc szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych, studiów licencjackich itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

W założeniu, 75% uczestników tego projektu to młodzież NEET bierna zawodowo, a 25% uczestników tego projektu to młodzież NEET bezrobotna (w tym 10% osób długotrwale bezrobotnych).

Aby być zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystępowania do projektu musiał spełnić jednocześnie następujące kryteria:
• ukończyć 18 r.ż. i jednocześnie nie ukończyć 25 r.ż.,
• zaliczać się do grupy tzw. NEET (być osobą niepracującą/bierną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się),
• nie posiadać w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Formy wsparcia:
• poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i  grupowej),
• wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (wsparcie opiekunów, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
• szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej,
• szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B (w przypadku osób zamieszkujących tereny wiejskie – ew. uzyskanie uprawnień do kierowania ciągnikiem) -  wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej,
• 6-miesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów stażu z zakładu pracy),
• wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy),
• nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i in.),
• pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,
• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

Formy wsparcia dedykowane osobom zamieszkującym tereny wiejskie i małe miejscowości:
• indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
• wsparcie mobilności geograficznej,
• wsparcie udzielane zależnie od potrzeb wskazanych w diagnozie indywidualnej – konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne,
• trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.).

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu miały osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:
• zamieszkujące powiaty, w których średni udział osób bezrobotnych do 25 r.ż. w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych przekracza średnią dla województwa (dane wg stanu na koniec 2013 r.),
• zamieszkujące tereny wiejskie (zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA kod 3),
• posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Przyjęto zasadę, że 48% uczestników projektu „Równi na rynku pracy” stanowić będą kobiety, a 52% mężczyźni.

Ogólna liczba uczestników projektu wynosi 6000 osób (400 grup), w czego w jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP 390 osób (26 grup). Grupy uczestników liczą po 15 osób.

Na terenie działania Lubelskiej WK OHP do przyjęto 390 osób.

Grupy prowadzone są w następujących jednostkach:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (CEiPM) Biała Podlaska tel. 83 343-61-70, 342-70-90, Agnieszka Brodacka-Ochnio
Młodzieżowe Centrum Kariery (MCK) Międzyrzec Podlaski tel. 83 371-38-15, Edyta Marecka
MCK Parczew tel. 83 311-10-96, Marta Kieler
MCK Radzyń Podlaski tel. 83 352-79-53, Magdalena Pomorska
MCK Terespol tel. 83 375-21-94, Agnieszka Bieńkowska
CEiPM Chełm tel. 82 565-56-46, 565-92-99, Wiesław Wróblewski
MCK Krasnystaw tel. 82 576-15-81, Joanna Gołębiowska
MCK Rejowiec Fabryczny tel. 518-621-628, Weronika Franczak
MCK Włodawa, tel. 82 572-45-16, Monika Kędzierska
MCK Kraśnik tel. 81 826-40-30, tel. do koordynatora w Lublinie Rafała Warchulskiego 81 532-62-56
MCK Puławy tel. 81 888-97-39, tel. do koordynatora w Lublinie Rafała Warchulskiego 81 532-62-56
CEiPM Zamość tel. 84 638-57-85, 639-00-62, Michał Misiarz
MCK Janów Lubelski tel. 15 872-04-78, Krystyna Sosnówka
MCK Hrubieszów tel. 84 696-43-18, Malwina Filańska-Marcych
Hufiec Pracy (HP) Biłgoraj tel. 84 686-13-49, Marta Maciocha
HP Świdnik tel. 81 751-66-37, Mirosław Jakima
HP Tomaszów Lubelski tel. 84 664-71-86 – dwie grupy, Regina Kęczkowska
Ośrodek Szkolenia i Wychowania (OSiW) Radzyń Podlaski tel. 83 352-11-03, Sławomir Kalicki
OSiW Zamość tel. 84 639-17-07 – dwie grupy, tel. do koordynatora Michała Misiarza 84 638-57-85 wew. 16
HP Chełm tel. 82 564-33-75, Ireneusz Bielecki
HP Kraśnik tel. 81 826-40-30, Anna Chrzanowska, tel. do koordynatora w Lublinie Rafała Warchulskiego 81 532-62-56
Środowiskowy Hufiec Pracy (ŚHP) Lublin tel. 81 745-73-79 – dwie grupy, Renata Stachura
HP Puławy tel. 81 888-97-39, Edyta Niedziółka

Udział w obu projektach jest całkowicie bezpłatny. W okresie uczestnictwa w projekcie uczestnikom przysługuje: wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć szkoleniowych, dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia w ramach projektu, objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Oba projekty wdrażane przez OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży będą realizowane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w ramach specjalnie wydzielonej osi priorytetowej (Oś I: Osoby młode na rynku pracy), uwzgledniającej wsparcie w zakresie aktywizacji osób młodych na rynku pracy, realizowane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI), jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Finansowanie obu projektów, zgodnie z Planem finansowym programu zamieszczonym w PO WER, jest uzależnione od źródła środków i ustalonych dla niego kryteriów, tj.:
• środki z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) – 10 województw zaliczonych do regionów słabiej rozwiniętych (Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie), w których poziom bezrobocia osób w wieku 15-24 lata przekracza 25%,
• środki EFS – 5 województw zaliczonych do regionów słabiej rozwiniętych (Opolskie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie), w których poziom bezrobocia osób w wieku 15-24 lata nie przekracza 25% (85% finansowanie UE, 15% współfinansowania krajowego),
• środki EFS – Mazowsze, województwo zaliczone do kategorii regionów przejściowych - były region słabo rozwinięty.
Reasumując, oba projekty będą współfinansowane ze środków europejskich (YEI bądź EFS) i środków budżetu państwa.

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP