Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP realizuje swoje zadania w oparciu o niżej wymienione akty prawne oraz dokumenty strategiczne:
1. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.);
2. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. 2016 poz. 645 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 2016 poz. 166 z późn. zm.);
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.);
6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.);
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.);
8. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1534 z późn. zm.);
9. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1285 z późn. zm.);
10. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz.U. 2013 poz. 1166 z późn. zm.);
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (j.t. Dz.U. 2011 nr 155 poz. 920);
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (j.t. Dz.U. 2014 poz. 865);
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (j.t. Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2604);
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (j.t. Dz.U. 2012 poz. 857);
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (j.t. Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1808);
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t. Dz.U. 2014 poz. 232);
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (j.t. Dz.U.2012 poz. 204 z późn. zm.);
18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (j.t. Dz.U. 2012 poz.184 z późn. zm.);
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (j.t. Dz.U. 2014 poz. 622 z późn. zm.);
20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (j.t. Dz.U. 2015 poz. 843 z późn. zm.);
21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (j.t. Dz.U. 2012 poz. 1117);
22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (j.t. Dz.U. 2010 Nr 244 poz. 1626 z późn. zm);
23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (j.t. Dz.U. 2014 poz. 497);
24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (j.t. Dz.U. 2015 poz. 673 z późn. zm.);
25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (j.t. Dz.U. 2012 poz. 188 z późn. zm.);
26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1509 z późn. zm.);
27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (j.t. Dz.U. 2012 poz. 7);
28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (j.t. Dz.U. 2014 poz. 1145 z późn. zm.);
29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (j.t. Dz.U. 2015 poz. 1305 z późn. zm.);
30. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U 2003 nr 227 poz. 2247 z późn. zm.);
31. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (j.t. Dz.U. 2014 poz. 893 z późn. zm.);
32. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (j.t. Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432 z późn. zm.);
33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (j.t. Dz.U. 2015 poz.1249);
34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (j.t. Dz. U. 2015, poz.1256);
35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (j.t. Dz.U. 2014 poz. 667);
36. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (j.t. Dz.U. 2014 poz. 1326);
37. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (j.t. Dz.U. 2014 poz. 640);
38. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania
i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego z dnia 15 czerwca 2004 r. (j.t. Dz.U. 2004 Nr 152 poz. 1599 z późn. zm.);
39. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z dnia 13 stycznia 2004 r. (j.t. Dz.U. 2004 Nr 16 poz. 152);
40. Zarządzenia Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy;
41. Zarządzenia Wojewódzkiego Komendanta LWK OHP;
42. Programy i wytyczne w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych LWK OHP oraz form ich działalności;
43. Standardy funkcjonowania Biura LWK OHP, jednostek opiekuńczo-wychowawczych LWK OHP i jednostek rynku pracy LWK OHP;
44. Wytyczne do realizacji projektów Ochotniczych Hufców Pracy;
45. Koncepcja funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy;
46. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
47. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
48. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce;
49. Narodowa Strategia Integracji Społecznej;
50. Krajowy Plan Działania EURES na 2017 r.
Lubelska Wojewódzka
Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. (81) 524-51-09, fax (81) 524-51-08
e-mail: lubelska@ohp.pl
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
© 2019 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP