Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Ochotnicze Hufce Pracy są publiczną instytucją rynku pracy, realizującą zadania państwa w obszarze polityki społecznej oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia i bezrobotnych do 25 roku życia. OHP działają na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – w tym szczególne działania skierowane są do młodzieży defaworyzowanej, dotkniętej ubóstwem, bezrobociem, patologiami społecznymi.

Od momentu powołania instytucji w 1958 roku OHP są wierne hasłu „Wychowanie – Nauka – Praca” i nieprzerwanie otaczają opieką młodzież najbardziej zagrożoną wykluczeniem społecznym, potrzebującą szczególnego wsparcia w postaci stworzenia jej warunków do zdobycia zawodu i uzupełnienia wykształcenia. Zmiany społeczno-ustrojowe na przełomie lat 80 i 90 spowodowały, że poszerzono ofertę programową OHP. Wiąże się z tym również podniesienie poziomu kwalifikacji kadry oraz utworzenie wielu baz, służących w dniu dzisiejszym młodzieży, która powinna być otoczona szczególną troską przez Państwo. W ostatnich latach dzięki dobrej współpracy z partnerami ze środowisk lokalnych, szczególnie samorządami, potencjał OHP na terenie województwa lubelskiego osiągnął wysoki poziom.

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w celu właściwego realizowania swoich ustawowych zadań świadczy swoje usługi w placówkach odpowiednio wyposażonych i przygotowanych do realizacji zadań skierowanych do młodzieży.

Potencjał organizacyjny

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w celu właściwego realizowania swoich ustawowych zadań świadczy swoje usługi w placówkach odpowiednio wyposażonych i przygotowanych do realizacji zadań skierowanych do młodzieży.

Strukturę Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP tworzy:

- 11 jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, w tym:

trzy Ośrodki Szkolenia i Wychowania z internatami dla młodzieży
3-1 w Radzyniu Podlaskim
3-2 w Zamościu
3-3 we Włodawie

osiem Hufców Pracy
3-4 w Tomaszowie Lubelskim
3-5 w Świdniku
3-6 w Puławach
3-10 w Łukowie
3-12 w Chełmie
3-16 w Kraśniku
3-18 w Lublinie
3-20 w Biłgoraju

- cztery jednostki realizujące działania na rzecz rynku pracy, są to Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP mieszczące się w Lublinie, Zamościu, Białej Podlaskiej i Chełmie.

W jednostkach opiekuńczo-wychowawczych kształceniem i wychowaniem objętych jest corocznie około 1800 uczestników, w tym około 225 uczestników zakwaterowanych w internatach OHP (w Radzyniu Podlaskim, Zamościu i Włodawie) i 1575 uczestników bez zakwaterowania. Młodzież ta objęta jest opieką wychowawczą i uczy się w szkołach współpracujących z jednostkami OHP.

Kształcenie

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Swoją ofertę kierujemy do młodzieży wieku 15-18 lat, która chce realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, łącząc naukę z pracą.

Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub w formie kursowej. Kształcenie ogólne realizowane jest w szkołach, natomiast praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników) albo w warsztatach OHP. Nauka zawodu trwa trzy lata. Przygotowanie do wykonywania określonej pracy trwa do ukończenia przez uczestnika OHP gimnazjum, nie dłużej jednak niż 22 miesiące. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia podjęcie dalszej edukacji np. na poziomie szkoły średniej.

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP przy jednostkach z zakwaterowaniem posiada własne warsztaty szkoleniowe do nauki zawodów. W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim funkcjonują nowoczesne warsztaty do kształcenia młodzieży w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik, fryzjer, sprzedawca, kucharz, ślusarz, kowal i spawacz, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, stolarz i cieśla. Warsztaty powstały w ramach projektu „Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim” zrealizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Natomiast Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami: gastronomiczną, fryzjerską, murarską i dekarską, zaś w Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie znajduje się pracownia gastronomiczna.

Uczestnicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP kształcą się w następujących formach:
- Szkoła podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII. Kryterium naboru – ukończone 15 lat
- Szkoła podstawowa dla dorosłych klasa VII i VIII. Kryterium naboru – ukończone 15 lat; opóźnienie szkolne oraz opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
- Szkoła branżowa I-go stopnia. Kryterium naboru – ukończone 15 lat oraz ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum
- Rzemieślnicza nauka zawodu – jest to dopuszczona prawnie forma realizacji obowiązku nauki i nabywania kwalifikacji zawodowych polegająca na zdobywaniu teoretycznej wiedzy zawodowej w formie kursowej, a praktycznego przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe – jest to dopuszczona prawnie forma realizacji obowiązku nauki i nabywania kwalifikacji zawodowych realizowana w formie pozaszkolnej przez uprawniony podmiot (w OHP przez OSZ i ROSZM)

Forma rzemieślniczej nauki zawodu lub kwalifikacyjnych kursów zawodowych to tak zwane szkolenie zawodowe w formie kursowej w zakresie realizowania obowiązku nauki - przeznaczone jest zarówno dla uczestników, jak i dla absolwentów OHP oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rozwoju zawodowego OHP. Szkolenie zawodowe w formie kursowej realizowane jest przez specjalistyczne kursy zawodowe lub kwalifikacyjne kursy zawodowe w jednostkach OHP (w tramach OSZ i ROSZM) lub w porozumieniu z instytucjami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń.

W zakresie kształcenia współpracujemy m.in. z ponad 30 szkołami i wieloma pracodawcami zrzeszonymi w lokalnych cechach rzemiosł.

Najpopularniejszymi zawodami, w których kształcą się nasi uczestnicy, są: kucharz (361 ucz.), mechanik pojazdów samochodowych (307 ucz.), fryzjer (268 ucz.), cukiernik (154 ucz.), murarz – tynkarz (103 ucz.), stolarz (90 ucz.), monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (77 ucz.), ogrodnik (59 ucz.), piekarz (53 ucz.), ślusarz (49 ucz.), sprzedawca (43 ucz.) i elektryk (38 ucz.).


Wychowanie

Działalność wychowawcza jest jednym z najważniejszych obszarów działań Ochotniczych Hufców Pracy. Oprócz 11 jednostek organizacyjnych zajmujących się działalnością kształceniową i wychowawczą prowadzone są także świetlice środowiskowe w Lublinie, Kraśniku, Włodawie, Chełmie, Puławach, Zamościu i Radzyniu Podlaskim. Dzięki temu możemy poszerzyć krąg adresatów naszych działań o dzieci i młodzież ze środowisk lokalnych. Prowadzenie świetlic środowiskowych pomaga integrować i włączać dzieci i młodzież nie będącą uczestnikami naszych jednostek do przedsięwzięć realizowanych przez OHP. W świetlicach wdrażane są programy, których celem jest pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, pomoc w nauce szkolnej, organizacja czasu wolnego, poradnictwo rodzinne, doradztwo pedagogiczne, etc.

W zakresie wychowania priorytetami są:
- systemowe działania wspierające usamodzielnienie się uczestników OHP,
- przygotowanie uczestników OHP do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym,
- wdrażanie nawyków zdrowego, higienicznego stylu życia poprzez organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, różnych form aktywnego wypoczynku,
- profesjonalna pomoc terapeutyczna w zakresie profilaktyki i uzależnień,
- organizowanie kompleksowego, wielofunkcyjnego poradnictwa młodzieżowego,
- organizowanie pracy środowiskowej.

System wychowania OHP obejmuje działania z zakresu edukacji, profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Wychowawcy OHP współpracują z wychowawcami uczestników w szkołach, nauczycielami i pracodawcami. Działania nakierowane są na długofalowy rozwój młodzieży oraz wykształcenie kreatywnych i przedsiębiorczych absolwentów. Rolą OHP jest wsparcie procesu wychowawczego wychowanków. Uczestnik OHP oprócz wychowawcy w szkole i nauczyciela zawodu u pracodawcy ma dodatkowego opiekuna – wychowawcę z ramienia OHP, który, śledząc przebieg jego edukacji, pomaga ją zaplanować i zrealizować.

Korzyści wynikające z wyboru kształcenia i wychowania w ramach OHP

Młodzież uzupełniająca wykształcenie w OHP otrzymuje status uczestnika OHP.

Uczestnik OHP otrzymuje:
•    pomoc w wyborze zawodu (doradcy zawodowi OHP badają predyspozycje każdej osoby oraz doradzają jej wybór zawodu),
•    pomoc w wyborze pracodawcy oraz przy podpisaniu umowy o pracę (pomiędzy pracodawcą
a uczestnikiem OHP) w charakterze młodocianego pracownika, co zapewnia mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie,
•    skierowanie do szkoły, w której będzie uzupełniał lub kontynuował teoretyczne kształcenie ogólne i specjalistyczne zawodowe oraz uzyska świadectwo ukończenia szkoły (ZSZ i gimnazjum):
•    w przypadku pobierania nauki w gimnazjum zapewnia się każdemu uczniowi jednocześnie przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
•    nauka w zasadniczej szkole zawodowej kończy się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest organizowany przez okręgową komisję egzaminacyjną,
•    w przypadku rzemieślniczej nauki zawodu uczestnik otrzymuje skierowanie do pracodawcy w celu odbycia nauki zawodu, a po zakończeniu nauki – uzyskanie tytułu czeladnika przed rzemieślniczą komisją egzaminacyjną,
•    ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania różnych zainteresowań.
Ponadto uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, do obowiązków którego należy:
•    monitorowanie postępów w nauce,
•    monitorowanie warunków pracy i kształcenia zawodowego (ze względu na BHP oraz realizację ramowego planu nauczania),
•    organizowanie zajęć wyrównawczych w przypadku kłopotów w nauce,
•    organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
•    udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Działania wychowawcze

Działalność opiekuńczo-wychowawcza skoncentrowana jest głównie na profilaktyce zagrożeń rozwoju młodzieży, a zwłaszcza na jej ochronie przed niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, jak również działania związane z aktywizacją społeczną młodzieży, pomocą jej w usamodzielnieniu się i promocją zdrowego stylu życia. Dla młodzieży realizowane są programy wychowawcze, edukacyjno-profilaktyczne i resocjalizacyjne oraz imprezy z zakresu kultury, sportu, rekreacji i turystyki o zasięgu lokalnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Młodzież OHP bierze również udział w akcjach charytatywnych i wolontariackich. Bardzo ważnym elementem działalności wychowawczej jest mobilizowanie młodzieży do aktywności i podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności rówieśniczej oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. Organizujemy zjazdy samorządów uczestników (nazywanych Radami Młodzieży i Klubami Aktywnych), dzięki czemu kształtujemy takie postawy wychowanków, jak: aktywność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, przywództwo, a także uczymy organizacji, przedsiębiorczości oraz sprawnego podziału zadań, przyjmowania ról i umiejętność pracy w grupie.

Staramy się monitorować losy absolwentów OHP poprzez koordynowanie działań Klubów Absolwenta OHP, aby udoskonalać naszą ofertę w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostosowywać ją do aktualnych potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

W działalności opiekuńczo-wychowawczej ważnym elementem jest współpraca z licznymi partnerami w środowisku lokalnym. Poprzez współpracę z samorządami, szkołami, poradniami psychologicznymi, kuratorami, policją, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi instytucjami edukacyjno-wychowawczymi staramy się wyrównywać szanse młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Rynek pracy

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP jako publiczna instytucja rynku pracy w swojej strukturze organizacyjnej posiada jednostki zajmujące się przeciwdziałaniem bezrobociu, pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym, informacją zawodową i szkoleniami zawodowymi dla młodzieży w wieku 15-25 lat.

Jednostki te są rozmieszczone na terenie całego województwa lubelskiego.

Są to cztery Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (w Lublinie, Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej), które swoją działalność na rzecz rynku pracy prowadzą poprzez:
- cztery Młodzieżowe Biura Pracy,
- cztery Mobilne Centra informacji Zawodowej,
- 8 Młodzieżowych Centrów Kariery.

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP to regionalne jednostki organizacyjne OHP utworzone w celu realizacji zadań z zakresu rynku pracy na terenie obejmującym kilka powiatów:
- CEiPM OHP w Białej Podlaskiej obejmuje powiat bialski (łącznie z miastem na prawach powiatu), łukowski, parczewski i radzyński,
- CEiPM OHP w Chełmie obejmuje powiat chełmski (łącznie z miastem na prawach powiatu), krasnostawski i włodawski,
- CEiPM OHP w Lublinie obejmuje powiat lubelski (łącznie z miastem na prawach powiatu), puławski, lubartowski, świdnicki, rycki, kraśnicki, opolski i łęczyński,
- CEiPM OHP w Zamościu obejmuje powiat zamojski (łącznie z miastem na prawach powiatu), biłgorajski, hrubieszowski, janowski i tomaszowski.

Młodzieżowe Biura Pracy zajmują się:
•    pośrednictwem pracy,
•    krótkoterminowym zatrudnieniem,
•    poszukiwaniem i gromadzeniem ofert pracy stałej i krótkoterminowej,
•    pozyskiwanie pracodawców i stałą współpracę z nimi,
•    prowadzeniem ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
•    organizowaniem Giełd i Targów Pracy,
•    rozpowszechnianiem informacji o działalności i możliwościach przyjęcia do hufców pracy.
Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie www.mbp.ohp.pl

Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Głównym zadaniem tych jednostek jest zwiększenie dostępu młodzieży mieszkającej poza większymi miejscowościami do korzystania z profesjonalnej pomocy w określeniu celów edukacyjnych i zawodowych. Mobilne Centra Informacji Zawodowej w swojej działalności oferują w formie wyjazdowej, jak i stacjonarnej:
•    indywidualne poradnictwo zawodowe,
•    grupowe poradnictwo zawodowe,
•    indywidualne informacje zawodowe,
•    grupowe informacje zawodowe,
•    zajęcia z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy.
Doradcy zawodowi poruszają się po całym terenie województwa lubelskiego minibusami oznaczonymi logo MCIZ.

Dzięki działalności MCIZ młodzi ludzie mają znacznie ułatwiony dostęp do:
•    informacji edukacyjno-zawodowej,
•    multimedialnych programów komputerowych,
•    informacji o rynku pracy,
•    specjalistycznych szkoleń, treningów interpersonalnych,
•    metod planowania kariery zawodowej oraz poszukiwania pracy,
•    testów, między innymi Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych,
•    tworzenia portfolio Indywidualnego Projektu Kariery.     

Młodzieżowe Centra Kariery
MCK kierują swoje usługi do młodzieży z lokalnych środowisk, chcącej skorzystać z usług doradców zawodowych oraz zasobów informacji edukacyjno-zawodowej, a także do uczestników oraz absolwentów OHP. Charakter tworzonej sieci Młodzieżowych Centrów Kariery uwzględnia potrzeby lokalnych społeczności.

Oferta MCK to przede wszystkim:
•    prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego,
•    udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,
•    przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem portfolio Indywidualnego Projektu Kariery,
•    nauczenie technik autoprezentacji,
•    przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
•    badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron.

 
Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP prowadzi działalność polegającą na refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych ze środków Funduszu Pracy, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2014, poz. 598, art. 12, ust. 6)). Szczegółowe zasady refundacji określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2014, poz. 865).

Pracodawca, który zatrudnił młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, może wystąpić do jednostek OHP z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń tych pracowników. W umowie o refundację Lubelska Wojewódzka Komenda OHP zobowiązuje się do refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń przez cały okres przygotowania zawodowego.

Jednostkami OHP przyjmującymi wnioski pracodawców są Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu, właściwe dla miejsca przygotowania zawodowego. Wniosek można przekazać samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.
 
Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:
• kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym,
• oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych,
• zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy „de minimis” otrzymanej w danym roku podatkowym oraz dwóch latach poprzedzających,
• informację o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającą w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Refundacji podlegają zawody wymienione w wykazie zawodów określanym przez samorząd województwa i publikowanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Refundacja wynagrodzeń młodocianych jest pomocą publiczną dotychczas kwalifikowaną jako pomoc horyzontalna państwa, udzielana na szkolenia ogólne w ramach wyłączeń grupowych. W dniu 14 marca 2014 r. sejm dokonał zmian w tym zakresie w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2014, poz. 598, art. 12) – od 1 lipca 2014 r. refundacja stała się pomocą „de minimis”.

Aktualnie Lubelska Wojewódzka Komenda OHP realizuje działalność w zakresie refundacji na poziomie ponad 6 mln zł rocznie na rzecz około 800 pracodawców. Refundacja dotyczy około czterech tysięcy młodocianych pracowników.

Celem refundacji jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb lokalnych rynków pracy oraz zachęcenie pracodawców do włączenia się w szerszym zakresie w szkolenie zawodowe młodzieży.

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), powstałe w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, utrzymywane jako jego rezultat, jest rozbudowanym systemem teleinformatycznym dostarczającym kompleksowej, usystematyzowanej informacji o lokalizacjach jednostek OHP oraz konkretnych usługach i formach wsparcia oferowanych dla młodzieży przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Główne elementy systemu ECAM to:
•    ogólnopolska infolinia o numerze telefonicznym 19524,
•    portal www.dokariery.pl i e-mail: kontakt@ecam.ohp.pl.

Do korzystania z infolinii 19524 i portalu zapraszamy:
•    młodzież (szczególnie w wieku 15-25 lat),
•    rodziców i opiekunów młodzieży,
•    pracodawców,
•    przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, odbiorców instytucjonalnych.

EURES

Od 1 stycznia 2015 r. Ochotnicze Hufce Pracy przystąpiły do międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES (www.eures.praca.gov.pl). W województwie lubelskim usługi EURES świadczone są przez doradcę EURES i asystentów EURES w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Kadra EURES w OHP służy pomocą i udziela wsparcia zarówno pracodawcom chcącym zatrudnić pracowników pochodzących z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również osobom poszukującym pracy poza granicami naszego kraju.  

Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży

Na terenie województwa lubelskiego w strukturach OHP funkcjonują dwa Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży: w Radzyniu Podlaskim i Zamościu

Celem działalności ROSZM jest tworzenie dla młodzieży i dorosłych, a w szczególności młodzieży bezrobotnej do 25 roku życia, uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczestników OHP możliwości:
• zdobycia kwalifikacji zawodowych,
• doskonalenia zawodowego,
• reorientacji zawodowej,
• zdobycia umiejętności zawodowych poprawiających ich pozycję na rynku pracy,
• kształtowania zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Podstawowe zadania ROSZM:
• diagnozowanie lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na określoną ofertę szkoleń,
• przygotowanie oferty i realizacja kursów i szkoleń podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe młodzieży w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy,
• organizowanie szkoleń zawodowych m.in. na zlecenie innych jednostek OHP oraz na podstawie bieżących analiz zapotrzebowania klientów zewnętrznych, a także dla osób rekrutowanych na podstawie własnej diagnozy,
• tworzenie (opracowywanie) i realizowanie projektów o charakterze szkoleniowym współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. EFS lub inne fundusze europejskie),
• współpraca w realizacji z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością edukacyjną i szkoleniową.

 

Projekty europejskie i współpraca międzynarodowa

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP realizuje przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W perspektywie finansowej 2007-2013 zrealizowaliśmy 15 projektów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanych do młodzieży w wieku 15-25 lat (w tym uczestników OHP ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków samodzielnego życia i pracy), potrzebującej wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. Były to m.in.: „OHP jako realizator usług rynku pracy”, „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie - Rozwój” – cztery edycje, „Nasza przyszłość” – trzy edycje, „Młodzieżowa akademia umiejętności” – dwie edycje, „Nowe perspektywy” – dwie edycje. Pięć projektów zrealizowano w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ochotnicze Hufce Pracy są prekursorem wdrażania nowego programu Unii Europejskiej „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach którego od 2014 r. do 2015 r. Lubelska Wojewódzka Komenda OHP realizowała dwa projekty: „Pomysł na siebie - YEI” i „Równi na rynku pracy -YEI”, a w 2016 r. rozpoczęła realizację następnych projektów: „Obudź swój potencjał - YEI” i „Akcja aktywizacja - YEI”, natomiast w 2019 - "Obudź swój potencjał - YEI" (kontynuacja).

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w ramach tych projektów obejmuje wsparciem osoby w wieku 15-25 lat, w szczególności zamieszkujące tereny wiejskie i mniejsze miejscowości, a także niepełnosprawne, które nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. Każdy z uczestników projektów wdrażanych w ramach „Gwarancji dla młodzieży” otrzymuje wsparcie, które ma na celu poprawę sytuacji danej osoby na rynku pracy lub uzyskanie przez nią zatrudnienia. Są to m.in. kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wsparcie zatrudnienia, kursy językowe, komputerowe, prawa jazdy, szkolenia służące nabyciu kompetencji społecznych i zawodowych. W trakcie zajęć uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi.

W poprzednich latach zrealizowaliśmy duży projekt pod nazwą „Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego projektu przebudowano trzy budynki po byłej jednostce wojskowej na budynki szkolno-warsztatowe, zakupiono wyposażenie do tych budynków do pracowni warsztatowych, przebudowano i wyremontowano sieć kanalizacyjną i wodociągową, utworzono parkingi, zrewitalizowano zieleń na terenie ośrodka i wymieniono ogrodzenie. W efekcie powstały nowoczesne pracownie i sale dydaktyczne do kształcenia młodzieży w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik, fryzjer, sprzedawca, kucharz, ślusarz, kowal i spawacz, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, stolarz i cieśla.

Dodatkowo prowadzimy intensywną współpracę międzynarodową dotyczącą wymian młodzieży, szkoleń pracowników oraz zagranicznych staży zawodowych w ramach programów: Erasmus+, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży czy Polsko-Litewska Wymiana Młodzieży.

W 2015 r. Lubelska Wojewódzka Komenda OHP wzięła udział w realizacji ogólnopolskiego projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”. W obszarze działania Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP przeszkolono trzech instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 10 uczestników w tzw. zawodach ginących: dekarz/strzecharz i kowal.

Podsumowując, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP zajmuje się m.in. wspieraniem publicznego systemu wychowawczego i edukacyjnego, aktywizacją społeczną i zawodową oraz wychowaniem i kształceniem młodzieży, podejmowaniem różnych form umożliwiających młodzieży podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie, organizowaniem całorocznego zatrudnienia dla młodzieży bezrobotnej i sezonowego dla młodzieży uczącej się i studiującej. Ideą działalności OHP jest wychowanie przez pracę oraz wyposażenie młodych ludzi w możliwie najlepsze kwalifikacje ułatwiające udany start w dorosłe życie.

Oferujemy:
- uzupełnienie wykształcenia
- pracę
- szkolenia
- opiekę pedagogów
- pomoc doradców zawodowych
- wsparcie psychologów
- udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy:
- młodzież mającą trudności w nauce
- uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- studentów
- osoby poszukujące pracy stałej i sezonowej w kraju i za granicą

Wszystkie usługi są bezpłatne.

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP