Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Jednym z najważniejszych zadań Ochotniczych Hufców Pracy jest wychowanie oraz kształcenie ogólne i zawodowe młodzieży mającej problem z realizacją obowiązku szkolnego, potrzebującą szczególnego wsparcia w postaci stworzenia jej warunków do zdobycia zawodu i uzupełnienia wykształcenia, zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Co roku w całym kraju jest to grupa ok. 30 tys. młodych ludzi w wieku 15-18 lat, w woj. lubelskim – 1,8 tys. Na co dzień uczą się oni w następujących typach szkół publicznych (Szkoła podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII, Szkoła podstawowa dla dorosłych klasa VII i VIII, Szkoła branżowa I-go stopnia, Rzemieślnicza nauka zawodu, Kwalifikacyjne kursy zawodowe).
Zadaniem OHP jest doprowadzenie wychowanków do ukończenia tych szkół i zdobycia przez nich kwalifikacji zawodowych lub czeladniczych. Wychowawcy OHP współpracują z nauczycielami w szkołach i pracodawcami. Rolą OHP w zakresie wychowania jest wsparcie procesu wychowawczego wychowanków poprzez realizację działań o charakterze kulturalno-oświatowym, rekreacyjno-sportowym, programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Na terenie województwa lubelskiego prowadzimy także świetlice środowiskowe (Lublin, Puławy, Kraśnik, Chełm, Zamość, Radzyń Podlaski), dzięki czemu możemy poszerzyć krąg adresatów naszych działań o dzieci i młodzież ze środowisk lokalnych.
Każdy uczestnik OHP, ucząc się zawodu, ma podpisaną umowę z pracodawcą i posiada status pracownika młodocianego. Ważnym aspektem działalności OHP jest przy tym refundowanie pracodawcom kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń. Refundacja płac młodocianych pokrywana jest ze środków Funduszu Pracy. Celem refundacji jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb lokalnych rynków pracy oraz zachęcenie pracodawców do włączenia się w szerszym zakresie w szkolenie zawodowe młodzieży.
Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP