Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU LUBELSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP

 
Deklaracja dostępności serwisu Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
 
Lubelska Wojewódzka Komenda OHP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lubelska.ohp.pl.
 
Data publikacji strony internetowej: 2016-07-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-10-10

Strona internetowa www.lubelska.ohp.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać z funkcji pomniejszania i powiększania czcionki. Funkcja ta znajduje się po lewej stronie w górnej części ekranu.

Strona zawiera wersję kontrastową oraz skalę szarości.

W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-05-11 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dane kontaktowe i informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sylwester Koper, adres poczty elektronicznej s.koper@ohp.pl.

Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 81 524-51-08/09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej (jeśli występuje) lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, której strony internetowej lub aplikacji mobilnej żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę odbioru tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można skierować także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, III piętro.

Do budynku prowadzi wejście schodami od ul. Lubomelskiej 1-3. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Portiernia znajduje się po prawej stronie przy drzwiach wejściowych automatycznie otwieranych. Dalej na wprost znajdują się windy, gdzie jedna z nich jest znacznie większa, przystosowana do wózków inwalidzkich.

Na parterze nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2020 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP