Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Warunki przyjęcia kandydatów na uczestników OHP

Do jednostek Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP przyjmowana jest przede młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, niedostosowana społecznie, wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia zawodu.

Młodzież może zgłaszać do OHP się z własnej inicjatywy lub może być skierowana przez pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorów sądowych, policję oraz inne instytucje środowiskowe.


Uczestnik może być przyjęty do jednostki po spełnieniu następujących warunków:
- ukończone minimum 15 lat życia i nieukończony 18. rok życia;
- młodzież, która nie ukończyła 15. roku życia, może być rekrutowana wyłącznie w przypadkach określonych w art. 191 § 2-7 Kodeksu pracy, kiedy prawo dopuszcza wyjątkowo zatrudnianie tych młodych osób w celu przygotowania zawodowego;
- osoby, które w bieżącym roku ukończyły szkołę podstawową i 18. rok życia mogą być rekrutowane do OHP w celu realizacji nauki zawodu – każdy taki przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie i uzyskać zgodę Komendy Głównej OHP;
- zadeklarowanie woli pobytu w określonej jednostce organizacyjnej;
- złożenie niezbędnych dokumentów;
- zadeklarowanie kontynuowania kształcenia ogólnego;
- zawarcie z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego;
- dobrowolne zobowiązanie się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej OHP.

Do OHP w szczególności przyjmowani są młodzi ludzie będący w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np.:
- niepowodzeniami szkolnymi, opóźnieniem w nauce, niespełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
- trudną sytuacją materialną;
- pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy;
- sieroctwem naturalnym lub społecznym.
 
O przyjęcie kandydatów do Ośrodków Szkolenia i Wychowania OHP, Środowiskowych Hufców Pracy oraz Hufców Pracy decydują komisje powołane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP.

 

Wymagane dokumenty:
- Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (stanowi deklarację uczestnictwa w OHP, zawiera informacje o kandydacie)
- Informacja dotycząca rozmowy z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego OHP lub zewnętrznego, który przeprowadził rozmowę z kandydatem
- Świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata
- Fotografia legitymacyjna (aktualna) – 1 sztuka
- Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (w przypadku osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyły 15 r.ż.).
- Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży, dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej dla dorosłych)
- Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe)
- Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów do jednostek na miejsca z zakwaterowaniem)
- Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu
- Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych – niewymagana, ale pożądana w celu wzmocnienia diagnozy i przygotowania indywidualnego toku pracy z uczestnikiem
- Zgoda (na uczestnictwo w OHP, na zawarcie umowy w celu przygotowania zawodowego, na udział w imprezach OHP, na wykorzystanie wizerunku, na przetwarzanie danych osobowych, klauzula informacyjna)
 
Zastrzegamy sobie możliwość wymagania dodatkowych dokumentów.


OHP oferuje dwie formy przygotowania zawodowego:
• przyuczenie do zawodu - Szkoła podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII, Szkoła podstawowa dla dorosłych klasa VII i VIII (nauka trwa 22 miesiące),
• nauka zawodu - Szkoła branżowa I stopnia (3 lata nauki) lub w formie rzemiosła (rzemieślnicza nauka zawodu 3 lata bez szkoły).

Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest we własnych warsztatach produkcyjno-szkoleniowych (OSiW) lub u pracodawców na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wojewódzka Komendą OHP, a pracodawcą (rzemieślnikiem) oraz na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi pracownikami – uczestnikami OHP.

Z tytułu pracy młodocianym pracownikom przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 4% do 6% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2019 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP