Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Wykaz aktów prawnych

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r.poz. 121 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 674, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r., poz. 865 ewent. późn. zm.)

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str.1)

- Wykaz zawodów do refundacji (pdf) - opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2018, poz. 473 - aktualnie obowiązujący od dnia 1 września 2018 r.

- Wykaz zawodów do refundacji (pdf) - opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2019, poz. 435 - obowiązujący od dnia 1 września 2019 r.

Lubelska Wojewódzka
Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. (81) 524-51-09, fax (81) 524-51-08
e-mail: lubelska@ohp.pl
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
© 2019 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP