Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Zawarcie umowy o refudnację - druki

Wniosek o zawarcie umowy, dotyczącej refundowania pracodawcy kosztów wynagrodzeń i opłacanych od nich składek z tytułu zatrudniania pracowników młodocianych, powinien być złożony w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, właściwym ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, należy złożyć w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku. Natomiast wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w jego siedzibie.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP przyjmuje i rozpatruje wnioski o zawarcie umowy refundacyjnej składane przez pracodawców lub instytucje ich zrzeszające. Na ich podstawie sporządzana jest umowa refundacyjna, a w dalszej kolejności dokonywany jest zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń.

Do wniosku o zawarcie umowy o refundację dołącza się:

a) kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym (kopia dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem),

b) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych(kopia dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem),

c) oświadczenie o pomocy de minimis, otrzymanej w danym roku podatkowym oraz dwóch latach poprzedzających,

d) informację o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającą w szczególności dane o dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543).

 

Wniosek o zawarcie umowy o refundację może dotyczyć:

a) nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie  młodocianych,

b) młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony, pracowników nie będących młodocianymi.


Druki wymagane przy składaniu wniosku o zawarcie umowy o refundację:

Wniosek o zawarcie umowy – Zał. nr 1 do rozporządzenia

Wniosek o zawarcie umowy o refundację

Wniosek o zawarcie umowy o refundację (pdf)

 

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (pdf)

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) - wzór formularza znajduje się pod tekstem rozporządzenia

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Aneks do umowy – w związku ze zmianą wysokości stawek (rozporządzenie MRPiPS z dnia 24 lipca 2019 r.)

Aneks do umowy – w związku ze zmianą wysokości stawek (rozporządzenie MRPiPS z dnia 24 lipca 2019 r.)

 

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
Lubelska
Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 524 51 08, 81 524 51 08
fax 81 759 09 94
e-mail: lubelska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
© 2019 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP