Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj: polityka prywatności.

YouTubeInstagramFacebookbip

Refundacja

Do zadań Ochotniczych Hufców Pracy należy refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników, zatrudnianych przez pracodawców w celu nauki zawodu. Jednostkami OHP wykonującymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy oraz Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.
Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawą prawną do udzielenia refundacji jest zawarta pomiędzy pracodawcą a Wojewódzką Komendą OHP umowa o refundację.
Refundacja może być dokonana, jeśli:
- pracodawca prowadzi przygotowanie młodocianych w jednym z zawodów, wymienionych w wykazie zawodów refundowanych, zatwierdzanych corocznie przez samorząd województwa
- pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona spełnia wymogi do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych, określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne, zmienia się w okresach kwartalnych i wynosi 4%, 5% lub 6% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:
- 198,04 zł w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia),
- 247,55 zł w drugim roku nauki (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia),
- 297,06 zł w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia).
W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka jest równa kwocie wypłacanej pracownikowi młodocianemu uczącemu się w pierwszej klasie nauki zawodu.
Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego pozostają w stosunku pracy, a zatem podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali pracownicy. Obowiązkowo podlegają więc ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Wymienione kwoty stanowią zatem podstawę do opłacania składek. Są zarazem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne liczonymi od tych wynagrodzeń (finansowanymi przez pracodawcę) maksymalnymi kwotami refundacji otrzymywanej przez pracodawcę na jednego pracownika młodocianego (oczywiście we wskazanym okresie). Pracodawca opłaca część składki na ubezpieczenia rentowe (6,5%), emerytalne (9,76%) oraz wypadkowe (od 0,67% do 3,86%). Wynagrodzenie młodocianego jest zaś obniżane o część składki na ubezpieczenia rentowe, emerytalne i ubezpieczenie chorobowe.
Do składek na ubezpieczenia społeczne obciążających pracodawcę należy dodać również składkę na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 0,67% do 3,33%.
Szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników z dnia 25 czerwca 2014 r. poz. 865.
Informujemy, że od 1 lipca 2014 roku zmieniła się kwalifikacja pomocy publicznej, którą jest refundacja, na tzw. pomoc de minimis. Wiąże się to z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy oraz jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na trzy lata (bierze się pod uwagę bieżący rok podatkowy i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.
Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).
Informujemy ponadto, że roszczenia pracodawców z tytułu refundacji świadczeń należnych z Funduszu Pracy, ulegają przedawnieniu z upływem 12 miesięcy od dnia, w którym roszczenia stały się wymagalne.
 

 

 

 

Lubelska Wojewódzka
Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. (81) 524-51-09, fax (81) 524-51-08
e-mail: lubelska@ohp.pl
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
© 2019 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP